കിത്താബുതൗഹീദ് (كتاب التوحيد) [Part 1-44] – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി

(Based on the Sharh ‘قرة عيون الموحدين’)