കുരുന്നുകളോട് എങ്ങിനെ വർത്തിക്കണം – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി