ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയുടെ മഹത്വങ്ങൾ – അബ്ദുൽ നാസ്വിർ മദനി