ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ ഉത്തമം – നസീം അലി