ലൈലത്തുല്‍ ഖദ്ര്‍ (لیلة القدر) – സല്‍മാന്‍ സ്വലാഹി

  • ലൈത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ മഹത്വം.
  • ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ഒറ്റയായ രാവുകളിൽ മാത്രമോ
  • ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെ
  • ഖളാ ഖദ്റും, ലൈലത്തുൽ ഖദ്റും