മാസപ്പിറവി; ഒരു വിശദീകരണം – നിയാഫ്‌ ബിന്‍ ഖാലിദ്

  • മാസപ്പിറവി – ഒരു വിശദീകരണം

‘ശാസ്ത്രമല്ല, മുന്‍കൂര്‍ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമല്ല, കാഴ്ച മാത്രമാണ് സലഫുകളുടെ മന്‍ഹജ്’ – ഒരു വിശദീകരണം