വിട്ടു കൊടുക്കരുത്; നമ്മുടെ മക്കളെ! – അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്