മനപൂർവം നോമ്പ് ഒഴിവാക്കുകയും സമയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നോമ്പ് തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗൗരവം