മനസിന്റെ രോഗങ്ങള്‍; പ്രതിവിധി ഇസ്ലാമില്‍ മാത്രം – മുഹമ്മദ്‌ നസ്വീഫ്