മനസ്സിന്റെ കടുപ്പം കുറക്കുവാൻ – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാർ മദീനി