ഇതിലേത് മരണമായിരിക്കും നമ്മുടേത് ? നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

إلى كل غافل عن الموت
ഇതിലേത് മരണമായിരിക്കും നമ്മുടേത് ?