മരണത്തെ ഓർക്കുക – സൽമാൻ സ്വലാഹി

മരണത്തെക്കുറിച്ച് സലഫുകളുടെ ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ