പള്ളികളെ ഇബാദത്തുകൾകൊണ്ട് ജീവിപ്പിക്കുക – ഹാഷിം സ്വലാഹി