മത വിദ്യാഭ്യാസം അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ – മുഹമ്മദ്‌ നസീഫ്