നമ്മൾ മൗലീദ് കഴിക്കാത്തത് എന്ത് കൊണ്ട് – ഹാഷിം സ്വലാഹി