മുസ്ലീമേ, നീ സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയാവുക! – സകരിയ്യ സ്വലാഹി