ഒരുങ്ങുക നാം നാളെക്ക്‌ വേണ്ടി – സക്കരിയ്യാ സ്വലാഹി