നബി ﷺ യുടെ ജന്മദിനമാഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ അപകടങ്ങൾ – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

خطورة الابتداع  في الدين
واحتفال مولد النبي الأمين
ബിദ്അത്തിന്റെയും  നബി ﷺ യുടെ ജന്മദിനമാഘോഷിക്കുന്നതിന്റെയും അപകടങ്ങൾ