നബി ﷺ യുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് വർധിപ്പിക്കുക – ഹാഷിം സ്വലാഹി

(أكثروا من الصلاة على النبي ﷺ)