പിൻപറ്റൂ അല്ലാഹു നിയോഗിച്ച തിരുദൂതരെ ﷺ – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

تنبيه الغافلين في محبة واتباع رسول رب العالمين

സ്നേഹിക്കൂ – പിൻപറ്റൂ ലോകങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹു നിയോഗിച്ച തിരുദൂതരെ ﷺ