നല്ലതാണെന്ന് കരുതി ഇസ്ലാമിൽ പുതിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? – സൽമാൻ സ്വലാഹി