നല്ല വാക്ക് പറയുക (قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) – റഫീഖ് ബ്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ