എന്നാൽ നമസ്കാരക്കാർക്ക് നാശം – സൽമാൻ സ്വലാഹി

(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ 🔸 الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ)
“എന്നാൽ നമസ്കാരക്കാർക്ക് നാശം. അതായത്, തങ്ങളുടെ നമസ്ക്കാരത്തെക്കുറിച്ചു അശ്രധയുള്ളവർക്ക് ”
[Surat Al-Ma’un 4, 5]

എന്ന ആയത്തുകളുടെ വിശദീകരണം