നമസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ – സക്കരിയ്യ സ്വലാഹി