അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളെ, നിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

الصلاة… الصلاة يا عباد الله