നന്മ കല്‍പ്പിക്കുക, തിന്മ വിരോധിക്കുക – അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്