നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും ഞാനാണ് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുക – സൽമാൻ സ്വലാഹി

*”الصوم لي و انا أجزي به “*
*شرح صالح الفوزان حفظه الله*
*നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും ഞാനാണ് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുക*
എന്ന ഹദീസിന്റെ വിശധീകരണം
*صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله*
*യുടെ ദർസിൽ നിന്നും*