നോമ്പിനെ വരവേൽക്കാൻ താങ്കൾ ഒരുങ്ങിയോ? – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി