നോമ്പുകാരാ, നീ നിന്റെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക – സ്വലാഹുദ്ദീൻ