പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാന്‍ – അബ്ദുല്‍ജബ്ബാര്‍ മദീനി