പിശാചിന്റെ കെണികളെ കരുതിയിരിക്കുക – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

 إحذر مكائد الشيطان