പൊതു ജനങ്ങൾക്കുള്ള സുപ്രധാന ഉപദേശങ്ങൾ – ഹാഷിം സ്വലാഹി

الوصايا المهمة لعامة الأمة