പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വിശ്വാസിയുടെ സമീപനം – യാസിർ ബിൻ ഹംസ