പ്രാർത്ഥന; എന്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രം ? – ഹാഷിം സ്വലാഹി