വിദേശത്തുള്ളവർ ഫിത്വർ സകാത്‌ എവിടെ നൽകണം ? – സൽമാൻ സ്വലാഹി