നാല് അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങള്‍ (القواعد الأربع) [Part 1-5] – യാസിര്‍ ബിന്‍ ഹംസ