നാല് അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങള്‍ (القواعد الأربع) [Part 1-5] – സക്കരിയ്യ സ്വലാഹി