ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഖൽബ് ശുദ്ധീകരിക്കൂ – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്