ഖുർആനിന്റെ സ്വാധീനം മനസ്സുകളിൽ – റഫീഖ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്‌മാൻ