ആരാണ് റബ്ബ് ? – അബ്ദുൽ മുഹ്സിൻ ഐദീദ്

കർണാടക – വിട്ലയിൽ നടന്ന പൊതു പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് –