റമളാനിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം? – സൽമാൻ സ്വലാഹി

أحوال الناس في رمضان
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
  
ഷെയ്ഖ് ഫൗസാൻ’ന്റെ സുപ്രധാനമായ ചില നസ്വീഹത്തുകൾ