റമദാൻ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം ; പാഴാക്കാതിരിക്കുക – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്