റമദാനിൽ നേടിയ സൽഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്തുക – സകരിയ്യാ സ്വലാഹി