പാഴാക്കിക്കളയുകയില്ലെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, പ്രാർഥനയോടെ റമദാനിനായി ഒരുങ്ങുക – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്

استقبلوا رمضان 
بالعزيمة ودعوة الرحمن