റമളാനിന്റെ മുമ്പ് 9 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക – സൽമാൻ സ്വലാഹി