റബ്ബിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുക, അവനോട് പാപമോചനം തേടുക – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്