രോഗം അനുഗ്രഹമാക്കാന്‍ (Part 2) – ഹാഷിം സ്വലാഹി

  • ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത
  • ക്ഷമ ലഭിക്കാനുള്ള ചില മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ
  • അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ രോഗം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും