സമർപ്പണത്തിൻടെ ചരിത്ര മാതൃകകൾ – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി