സമയം പാഴാക്കുന്നത് മരണത്തേക്കാള്‍ കഠിനം (إضاعة الوقت أشد من الموت) – സല്‍മാന്‍ സ്വലാഹി

إضاعة الوقت أشد من الموت – സമയം പാഴാക്കുന്നത് മരണത്തേക്കാള്‍ കഠിനം