ഒന്നിനും സമയമില്ലാതെ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവരോട് – സൽമാൻ സ്വലാഹി